Ringsaker prestegård.

En bærekraftig forvaltning i tråd med kirkens verdier

Målet med forvaltningen av Opplysningsvesenets fond er å skape verdier for kirken. Vi er opptatt av å ta etiske, kulturhistoriske og miljømessige hensyn og at forvaltningen skal være forretningsmessig forsvarlig. Dette får betydning for hvordan fondet forvalter både eiendommer og finansiell kapital. Derfor har vi:

Overordnede grunnverdier for forvaltningen av Opplysningsvesenets fond

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Viktig kulturhistorisk mangfold

Fondets historie går tilbake til middelalderen og har sin opprinnelse i det såkalte prestebordsgodset, som skulle være en inntektskilde for prestene. Før prestene fikk statslønn var de nemlig avhengig av inntektene fra prestegårdene. I dag er det jordleieavtaler på flere av Ovfs prestegårder over hele landet.  Fondet har 21 forpaktningsbruk.

OVF er opptatt av å ta vare på de historiske verdiene som disse eiendommene representerer, både som kirkelige kulturminner og som en del av lokalhistorien. En rekke eiendommer vil også bli solgt, til nye eiere som ønsker å ivareta bygningene i en ny tid. Les mer om de enkelte presteboligene.

Ansvarlig grunneier

OVF er en stor grunneier. I tillegg til rundt 1300 bygninger forvalter fondet store skogarealer og har 40 småkraft i drift. Fondet er en eier med en langsiktig horisont, noe som absolutt gjelder rollen som skogeier og stor skogforvalter. Som ansvarlig grunneier er det viktig å bevare og drifte naturressursene på en god måte. Les mer om hvordan vi forvalter skog og utmark.

Etisk forvaltning

Fondet har et eget regelverk for etikk og samfunnsansvar for fondets virksomhet. Regelverket er fundert i kirkens fire verdier for samfunnsengasjement: menneskeverd, fred, menneskerettigheter og respekt for skaperverket. I tillegg er det etiske retningslinjer tilpasset hvert enkelt forretningsområde. I kapitalforvaltningen har vi hatt etiske retningslinjer for våre investeringer i mer enn ti år. Les mer om kapitalforvaltningen vår og de etiske retningslinjene for investeringer.

Skriv ut