Holt prestegård i Agder

Fakta, nøkkeltall, mandat og bakgrunn

Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til presteembetet i Norge.  Verdiene består av fast eiendom og verdipapirer. I 2019 ble disse verdiene beregnet til 6,8 milliarder. Jevnlige årsrapporter redegjør for flere detaljer knyttet til det økonomiske bildet.  

Mandat og bakgrunn

OVFs virksomhet skal drives til markedsmessige betingelser og komme Den norske kirke til gode. Dette er fondets formål og skal være retningsgivende for alle strategiske og forretningsmessige vurderinger som gjøres ved forvaltningen. Fondet forvalter den delen av det kirkelige gods som ble kalt prestebordsgodset (”det benefiserte gods”), som hadde til hensikt å være en inntektskilde for prestene. 

Fremdeles har OVF en stor eiendomsportefølje.  Blant landets største grunneiere arealmessig ligger fondet på en 8.plass ( 2018). Fondet og datterselskapene forvalter i dag presteboliger, prestegårder, festetomter, næringseiendommer, skog, vannkraftrettigheter, landbruksarealer og verdipapirer. Disse verdiene gir inntekter som brukes til å gi pengestøtte til ulike kirkelige formål. Etter at boplikten for prester opphørte 01.09.2015 vil det å eie og vedlikeholde presteboliger fortsatt være en viktig oppgave for OVF. I tillegg kommer det store kulturminneansvar som følger av vedlikehold og bruk av en fredet bygningsmasse. 283 små og store bygninger er fredet og 84 bispe- og presteboliger er fredet ved lov av 1991 ( Riksantikvaren).  Les å få oversikt. Årsrapporten 2019.   

Tildelingsbrev

Hvert år får OVF et Tildelingsbrev fra departementet, som har tilføyelser og supplerer de generelle retningslinjer som gjelder for fondets virksomhet.  Årets brev finner du her : 

Tildelingsbrevet for 2021 fra Barne-og familiedepartementet

Hjemlet i Grunnloven § 116

Opplysningsvesenets fond ble omtalt i Norges Grunnlov i 1814 og fikk en egen lov i 1821. I dagens Grunnlov er mandatet og hensikten med fondet beskrevet i § 116:

«Så vel kjøpesummer som inntekter av det gods som er benefisert geistligheten, skal bare anvendes til geistlighetens beste og til opplysningens fremme. Milde stiftelsers eiendommer skal bare anvendes til gagn for disse.»

Hovedinstruks og vedtekter

I 1996 fikk fondet en ny lov, Lov om Opplysningsvesenets fond, som sa at avkastningen skal komme Den norske kirke til gode og at salg og utleie skal skje på markedsmessige vilkår. Etter kongelig resolusjon ble Forvaltningsorganet for OVF etablert 1.januar 2001. Forvaltningsorganet har eget styre oppnevnt av departementet. Se mer og få et overblikk.  

I Hovedinstruksen for forvaltningen av Opplysningsvesenets fond, heter det:      

«Styret skal påse at det foreligger en enhetlig og gjennomgående styringsstruktur som sikrer at fondets formål og de forutsetninger som ellers gjelder for fondets forvaltning, blir ivaretatt for alle deler av fondets virksomhet. (...) Styringsstrukturen skal bl.a. innrettes slik at den sikrer en tilfredsstillende internkontroll, en helhetlig og systematisk risikostyring og tilfredsstillende styring og kontroll med virksomheten, inklusive datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede selskaper.»

Les hele Hovedinstruks for Opplysningsvesenets fond og vedtektene for Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond.

Våre etiske retningslinjer finner du her :

Skriv ut