Såner kirke i Akershus

OVFs bidrag og overføringer til kirkelige formål

I 2018 bidro Ovf med 100,8 millioner til Den norske kirke. I tillegg til investeringer og vedlikehold av presteboliger, skilles et bidrag ut som fordeles via Kirkerådet gjennom bispedømmene. Lokale og regionale råd og grupper i Den norske kirke kan gjennom sitt bispedømme søke om økonomisk støtte til Ovf midler.

Det er Kulturdepartementet som fastsetter hvor stort bidrag Ovf skal overføre til Kirkerådet hvert år. I 2019 var dette tilskuddet 25,5 millioner. Midlene fordeler Kirkerådet gjennom bispedømmene etter retningslinjer som er : 

  • Internasjonale og økumeniske organisasjoner
  • Kirkemusikk og kultur
  • Diakoni
  • Barn og unge
  • Gudstjenesteliv
  • Samisk kirkeliv
  • Andre fellestiltak

Forvaltning av landets presteboliger

Ovf eier og forvalter 345 bispe- og presteboliger (2018) som fungerer som tjenesteboliger for prester i Den norske kirke. Boligene er fordelt over hele landet og en tredjedel av disse er fredet. Mange eldre prestegårder krever betydelig vedlikehold og investeringer. I 2018 var nettoutgiftene til egne presteboliger 51,3 millioner (fratrukket husleieinntekter).

I tillegg har 158 kommunale presteboliger mottatt tilskudd til drift og vedlikehold fra Ovf. I 2018 var nettotilskuddet til kommunale presteboliger 6,3 millioner (fratrukket husleieinntekter).

Etter at  boplikten for prester ble avviklet første september 2015, har flere presteboliger blitt solgt. De juridiske forhold knyttet til utskillelse fra selve prestegården kan være kompliserte og ta tid. Ovf vil i samarbeid med det enkelte bispedømme beholde presteboliger der det er et behov for det. Presteboliger som verken er rekrutteringsboliger eller har betydelige kulturhistorisk verdi vil bli solgt. Rundt 100 av presteboligene er definert og plukket ut som vesentlige kirkelige kulturminner og vil ivaretas. Ovf vil fortsatt ivareta rollen som ansvarlig eier for norske presteboliger.

Skriv ut